نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

هشتگ اعلامی کاربر: یوستین_گردر

  1. ⸙Mahd

    متفرقه متن نوشته

    :Number 10 ‌ اوج خوشبختی ست، وقتی کسی باشد که تو آنگونه دوست داشته باشد، که دلت می‌خواهد! #یوستین_گردر :Number 11 هر آشناییِ تازه، اندوهی تازه است. مگذارید که نامِ شما را بدانند و به نام بخواننتان. هر سلام، سر آغاز دردناکِ یک خداحافظی است هلیا! نام کتاب: بار دیگر شهری که دوست می داشتم...
بالا