هشتگ اعلامی کاربر: عشق

  1. RiRa~r

    بالینی اتحاد درمانی چیست؟!

    ...تعارض درونی ارتباط دارد. در راستای تعریف گسترده تر، رابطه درمانی غالباً می تواند عمدتاً بر اساس ارضاهایی که عناصر غریزی را در بر می گیرند مانند #عشق به روانکاو یا اشتیاق به ابژه حفظ شود. این جنبه ها می توانند به عنوان عناصر غریزی یا مربوط که در اتحاد درمانی وجود دارند در نظر گرفته شوند. با...
بالا