هشتگ اعلامی کاربر: Text

 1. AMIN-K

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Text ―――—— Don't ask me why I changed, ask yourself what you did to me. از من نپرس چرا تغییر کردم، از خودت بپرس که با من چی کار کردی؟ ―――———―――———―― #XSFP
 2. AMIN-K

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Text ―――—— Don't ask me why I changed, ask yourself what you did to me. از من نپرس چرا تغییر کردم، از خودت بپرس که با من چی کار کردی؟ ―――———―――———―― #XSFP
 3. AMIN-K

  ESTJ مجری | ESTJ

  ៕ #Text ―――—— Losing you was my biggest win! از دست دادن تو بزرگترین پیروزی من بود. ―――———―――———―― #XSTJ
 4. AMIN-K

  ISTJ تدارکاتچی | ISTJ

  ៕ #Text ―――—— Losing you was my biggest win! از دست دادن تو بزرگترین پیروزی من بود. ―――———―――———―― #XSTJ
 5. AMIN-K

  ISTJ تدارکاتچی | ISTJ

  ៕ #Text ―――—— Take what I want when I wanna. هرچی رو هروقت که بخوام به دست میارم. ―――———―――———―― #XSTJ
 6. AMIN-K

  ESTJ مجری | ESTJ

  ៕ #Text ―――—— Take what I want when I wanna. هرچی رو هروقت که بخوام به دست میارم. ―――———―――———―― #XSTJ
 7. AMIN-K

  ESFJ سفیر | ESFJ

  ៕ #Text ―――—— The best relationship is when you can act like lovers and best friends. بهترین رابطه زمانیه که بتونی مثل یه عاشق و بهترین دوست باهاش رفتار کنی. ―――———―――———―― #XSFJ
 8. AMIN-K

  ISFJ مدافع | ISFJ

  ៕ #Text ―――—— The best relationship is when you can act like lovers and best friends. بهترین رابطه زمانیه که بتونی مثل یه عاشق و بهترین دوست باهاش رفتار کنی. ―――———―――———―― #XSFJ
 9. AMIN-K

  ENTP مجادله گر | ENTP

  ៕ #Text ―――—— Damage people are dangerous they know they can survive. ادمای زخمی خطرناک هستند! چون اونا خوب میدونن چطور ضربه بخورن و زنده بمونن. ―――———―――———―― #XNTP
 10. AMIN-K

  INTP منطق دان | INTP

  ៕ #Text ―――—— Damage people are dangerous they know they can survive. ادمای زخمی خطرناک هستند! چون اونا خوب میدونن چطور ضربه بخورن و زنده بمونن. ―――———―――———―― #XNTP
 11. AMIN-K

  INTP منطق دان | INTP

  ៕ #Text ―――——— Before you get to build great things, you’ve got to build better you first. قبل از اینکه بخوای چیزهای بزرگی بسازی، اول از همه باید خودت رو بهتر بسازی. ―――———―――———―― #XNTP
 12. AMIN-K

  ENTP مجادله گر | ENTP

  ៕ #Text ―――——— Before you get to build great things, you’ve got to build better you first. قبل از اینکه بخوای چیزهای بزرگی بسازی، اول از همه باید خودت رو بهتر بسازی. ―――———―――———―― #XNTP
 13. AMIN-K

  ENTP مجادله گر | ENTP

  ៕ #Text ―――——— Forget about your weaknesses. If you want to succeed, focus on your strengths. نقاط ضعفت رو فراموش کن. اگر می خوای موفق بشی، روی نقاط قوت خودت تمرکز کن. ―――———―――———―― #XNTP
 14. AMIN-K

  INTP منطق دان | INTP

  ៕ #Text ―――——— Forget about your weaknesses. If you want to succeed, focus on your strengths. نقاط ضعفت رو فراموش کن. اگر می خوای موفق بشی، روی نقاط قوت خودت تمرکز کن. ―――———―――———―― #XNTP
 15. AMIN-K

  ISTP چیره‌دست | ISTP

  ៕ #Text ―――—— Do one thing every day that scares you. هر روز کاری رو انجام بده که تو رو بترسونه. ―――———―――———―― #XSTP
بالا