نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

حیوانات خانگی و اهلی

بالا