نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

زبان اسپانیایی

بالا