نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

زبان محلی

بالا