نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

قوانین و اطلاعیه داستان‌کوتاه

بالا