نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

جهان معاصر

بالا