نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

بایگانی تیزر دلنوشته

بالا