دادن مدال

 1.  

  مدال اعتماد

  . به پاس فعالیت شما
 2.  

  مدال کاربر یک رمان

  . روز نویسنده مبارک
 3.  

  مدال نویسنده

  . نویسنده انجمن یک رمان
 4.  

  مدال وفاداری

  . روز دختر مبارک
بالا