دادن مدال

 1.  

  مدال اعتماد

  . به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
 2.  

  مدال کاربر یک رمان

  . تقدیم با احترام
 3.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند، اهدا می گردد .
بالا