دادن مدال

 1.  

  مدال کاربر یک رمان

  .
 2.  

  مدال اعتماد

  . به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
 3.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که از هر طریقی در جذب کاربر به انجمن یاری رسانده‌اند، اهدا می‌گردد.
 4.  

  مدال نویسنده

  . مسابقه زمستانه-دلنوشته
 5.  

  مدال مدیر با لیاقت

  . سپاس از فعالیت شما
 6.  

  مدال برنز مسابقات

  . این مدال به نفرسوم مسابقات انجمن تعلق می گیرد
 7.  

  مدال وفاداری

  . روز دختر‌مبارک
بالا