نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار منوچهری

  1. ^Maryam^

    شاعر‌پارسی اشعار منوچهری

    منوچهری منوچهری ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی شاعر نیمهٔ اول قرن پنجم هجری قمری است. وی پس از تحصیل علوم و فضایل به خدمت امیر منوچهر فلک المعالی پسر شمس المعالی امیرقابوس وشمگیر والی گرگان رسید و به همین جهت تخلص منوچهری را اختیار کرد. وی بر ادب عربی و اشعار شاعران عرب و بر احوال و...
بالا