مشاعره سيدمهدى موسوى

  1. Arsin

    مشاعره مشاعره با اشعار سيد مهدى موسوى

    ديوار م**س.ت و پنجره م**س.ت و اتاق م**س.ت! اين چندمين شب است که خوابم نبرده است رؤيای « تو » مقابل « من » گيج و خط خطی در جيغ جيــــغ گردش خفـّاشهای پست
بالا