• لازم به ذکر هست کلیه مطالب قرار داده شده در تالار ( اخبار و حقوق) و چه در مواردی که در تالار (دانلود نرم افزار های کامپیوتر) از دیگر منابع بوده و کاربران یک رمان جهت راحتی دیگر افراد موجود در انجمن اقدام به قرار دادن اخبار و نرم افزار نموده اند و اگر شما صاحب امتیاز این نرم افزار هستید کافی هست با ما تماس بگیرید

مدنی رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از قصور اشخاص و نهادها در ماجرای قتل کودک مشهدی

 • نویسنده موضوع sasaeng.k
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 2
 • بازدیدها 40
 • Tagged users هیچ

sasaeng.k

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
9/3/20
ارسالی‌ها
1,823
پسندها
16,098
امتیازها
40,573
مدال‌ها
26
 • نویسنده موضوع
 • #1
در اردیبهشت ۱۳۹۷ محمدحسین ازغدی، کودک ده ساله مشهدی پس از غیبت راننده سرویس مدرسه، در راه مدرسه و توسط راننده‌ای که ادعا کرده بود راننده آژانس است و قرار بود او را به مدرسه برساند، ربوده شد و به قتل رسید. حکم قصاص عامل این جنایت در همان سال اجرا شد اما پدر کودک مقتول دعوای دیگری را به طرفیت سایر اشخاص و نهادهای دخیل در این اتفاق طرح کرد که به صدور رایی جالب توجه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی شد.

در این دادنامه قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی (مبنی بر بطلان دعوی خواهان) حکم بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد و مدیرعامل شرکت تامین‌کننده سرویس مدرسه صادر کردند.

در این حکم قابل تامل علاوه بر تکلیف به پرداخت خسارت مادی، در...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

sasaeng.k

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
9/3/20
ارسالی‌ها
1,823
پسندها
16,098
امتیازها
40,573
مدال‌ها
26
 • نویسنده موضوع
 • #2
بـا توجـه بـه تجدیدنظرخواهـی آقـای عـلـى اصغـر اعـمـی از غـدى بـا وکالـت بعـدی آقـای… به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیأت هـای رسیدگی به تخلفات اداری )، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد بـا وکالت آقـای…. شـرکت … و خانـم ز… (بـا وکـالـت بعدی آقای…) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهـران کـه بـر اسـاس آن در خصـوص مطالبـه خـواهـان دایـر بـر الـزام خوانـدگان به پرداخـت خـسـارت معنـوی و مـادی که در نهایت منتهـى بـه صـدور حـکـم بـر بطلان دعـوا با استناد به تبصره ۲ مـاده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گردیـده اسـت و مبنـای استدلال ناظـر بـر عـدم شـمول خسـارت معنـوی بـر جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان گردیده و بـر...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 

sasaeng.k

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
9/3/20
ارسالی‌ها
1,823
پسندها
16,098
امتیازها
40,573
مدال‌ها
26
 • نویسنده موضوع
 • #3
بدیـن وصـف بـی احتیاطی و کوتاهـی و بـه تعبیـری قصـور بانـوی تجدیدنظر خوانـده در عـدم اطـلاع بـه خانواده دانـش آمـوز و عـدم رعایـت مقـررات قانونی و الزامـات بایسته انتخـاب راننـدگان سرویس مدارس از ناحیـه شرکت … در جـذب رانندگان سرویس بـه صـرف اکتفـا بـه عـدم سـوء پیشینه و عدم کنتـرل روانی و جسمی حامـلان سـرویس مـدارس و در عیـن حـال فـقـدان برنامـه ای مـدون و مقرراتـی مشخص در جهـت حمـل سـرویس مـدارس و همچنیـن مسـئولیت‌پذیری آنهـا در هنگام وقوع حادثـه بـرای اطـلاع رسـانی همـه جانبـه و بـه طـریـق اولـی ایجـاد بـسـتـری بـرای انعـــاس و انتشـار حـوادث و آگاهـی عـمـوم مــردم در جهـت دفـع عـواقـب احتمالـی بـا امکان پیدایـش سـریعتر افـراد مفقـود شـده، بـه نـحـوی کـه مـانـع از وقـوع جـرم دیگـری...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
بالا