نادیده گرفتن موضوع 'ترتیب تایپ های MBTI از بیشترین به کمترین، برای اینکه بخوان از رسیدگی درست و حسابی به مشکلاتشون اجتناب کنن'

بالا