غار سردکوه

ATENA_A

کاربر خبره
کاربر خبره
عضویت
1/19/18
ارسال ها
5,907
امتیاز
54,673
اين غار در اطراف ملاير و در نزديکي روستاي «سلطان آباد» در ارتفاع 2240 متري «سردکوه» ملاير قرار دارد. دهانه غار 25/2×35/1 متر است که با شيب تندي پايين مي‌رود. در انتهاي شيب با عبور از مدخلي سنگي به دهليز اصلي غار مي‌رسيم.
کنارة راست دهليز از طريق يک رف سنگي که تخته سنگ‌هاي واژگون روي آن فرو ريخته است، به شاخة فوقاني غار اتصال مي‌يابد. شاخة فوقاني، دهليز گشادي است به طول تقريباً 40 متر و با سقفي که از 3 متر ت*جاوز نمي‌کند.
دهليز اصلي غار که خميدگي تندي دارد با انتهاي غار 5/4 متر اختلاف سطح پيدا مي‌کند. ميانة غار وسيع و سقف آن بلند است و از معبر چاه مانندي با دو پلة سنگي طبيعي مي‌گذرد و به محوطه‌اي مي‌رسد که با زاوية تندي به سمت بالا ادامه دارد و کف آن ناهموار است.
در کنارة چپ اين محوطه، و به دنبال دهليز، چند متر جلوتر يک گودال تنگ چاه مانند سر راه وجود دارد که در اثر ريزش تخته سنگ‌ها بر روي هم اين راه زيرزميني به وجود آمده است و دهليز اصلي غار را تشکيل مي‌دهد. غار در طول 73 متري دهليز پايان مي‌يابد. يک ستون سرتاسري 2 متري استالاگميت تنها پديده ديدني اين غار است در کنارة اين ستون مدخل تنگ چاه مانندي ديده مي‌شود. در اين حفرة تنگ 5 متري حوضچة آبي زلالي به درازاي 44 و پهناي 38 سانتي‌متر وجود دارد.

غار شماره 1
اين غار، غار کوچکي است که در ابعاد 5/3×5/4 متر ساخته شده و ارتفاع آن 7/1 متر است. در ديوارة مقابل، سوراخي ديده مي‌شود که از خاک پر شده است. کف غار را خاک نرمي پوشانده است که در اثر جريان آب باران در شکاف سنگ‌ها به وجود آمده است. در بدنة راست، دالان باريکي به طول 5 متر ديده مي‌شود که به علت انباشتگي خاک بايد به شکل خزيده از آن گذشت. سر دالان به غار شماره 2 باز مي‌شود و مانند راهرويي بين آن دو غار است.

غار شماره 2
اين غار، در کنار غار شماره يک قرار گرفته است و مانند دالان ساده‌اي به درازاي 5/12 و پهناي 8/1 متر کشيده شده است. بلندي آن به 5/4 متر مي‌رسد و بزرگ‌ترين اين غارها محسوب مي‌شود.

غار شماره 3
اين غار، دالان تنگ و سرراست 7 متري است که در 3 متري غار شماره 2، در شيب تند بالاي پرتگاه قرار گرفته است. پهناي آن 5/1 متر و به شکل سنجاق است. در پايان دالان يک سوراخ تقريباً 3 متري است که ورود به آن براي اشخاص باريک اندام امکان‌پذير است. 
بالا