نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

کاربرانی که به پیام 2# واکنش نشان داده اند

همه 1 Love Love 1

بالا