جملات، کوتاه، انگلیسی، پر معنی، فسلفی

  1. maria.na

    متون تاپیک جامع جملات تاثیرگذار به زبان انگلیسی

    بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند The kites always rise with adverse winds. ————————————— براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران Live for ourselves not for showing that to others.. ———————————— سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود A distant tour begins with one step…...
بالا