طراحی خوابگاه

  1. Mahswanes

    معماری طراحی معماری خوابگاه دانشجویی

    در طراحی معماری خوابگاه دانشجویی بایستی تجربه های دانشجویی خوابگاه و شناخت نسبت به فعالیت های دانشجویی به درستی درک شوند تا توانایی های بالقوه طراحی معماری برای دانشجویان و اهداف کلی دانشگاه توسعه یابند. همچنین، نیازهای عملکردی و طراحی مسکن دانشجویی بر اساس نیاز کاربر مورد ملاحظه است. راهروها،...
عقب
بالا