نادیده گرفتن موضوع 'کاهش آسیب‌های اجتماعی با تقویت زیرساخت های فرهنگی امکان پذیر است.'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید کاهش آسیب‌های اجتماعی با تقویت زیرساخت های فرهنگی امکان پذیر است.
عقب
بالا