نادیده گرفتن موضوع 'کاخ سفید طرح ارسال ۶۵۰ میلیون ماسک به سرتاسر آمریکا را اجرا نکرد'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید کاخ سفید طرح ارسال ۶۵۰ میلیون ماسک به سرتاسر آمریکا را اجرا نکرد
عقب
بالا