نادیده گرفتن موضوع 'سه نامزدی برای «قصر شیرین» در جشنواره «مذهب امروز» ایتالیا'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید سه نامزدی برای «قصر شیرین» در جشنواره «مذهب امروز» ایتالیا
عقب
بالا