نادیده گرفتن موضوع 'بیش از ۶هزار کشته در تصادفات ۵ ماهه نخست سال/ مصدومیت ۱۱۷هزار نفر'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید بیش از ۶هزار کشته در تصادفات ۵ ماهه نخست سال/ مصدومیت ۱۱۷هزار نفر
عقب
بالا