نادیده گرفتن موضوع 'نوسانات اخیر بورس طبیعی نبود.'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید نوسانات اخیر بورس طبیعی نبود.
عقب
بالا