نادیده گرفتن موضوع 'تکذیب صدور حکم اعدام برای حمید صفت/ جلسه محاکمه فردا برگزار می‌شود'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید تکذیب صدور حکم اعدام برای حمید صفت/ جلسه محاکمه فردا برگزار می‌شود
عقب
بالا