نادیده گرفتن موضوع 'بدو بیا که مدالو حراجش کردم!'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید بدو بیا که مدالو حراجش کردم!
عقب
بالا