نادیده گرفتن موضوع 'اگه ۲۰۰ میلیارد بهت بدن بگن از خانوادت دور شو انجام میدی؟'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید اگه ۲۰۰ میلیارد بهت بدن بگن از خانوادت دور شو انجام میدی؟
عقب
بالا