دفترکار خبرنگاران گزارشکار خبرنگار Arjmand

 • نویسنده موضوع MAH_BANO
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 29
 • بازدیدها 334
 • کاربران تگ شده هیچ

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #11
بین‌الملل دوخبر
اقتصادی داخلی دوخبر
فرهنگی دو خبر
 
امضا : Arjmand

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #12
بین الملل دو خبر
اقتصاد داخلی دو خبر
احتماعی یک خبر
 
امضا : Arjmand

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #13
سیاسی داخلی یک خبر
بین‌الملل یک خبر
اقتصاد داخلی دو خبر
اجتماعی یک خبر
 
امضا : Arjmand

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #14
سیاسی خارجی یک خبر
بین‌الملل یک خبر
اقتصاد داخلی یک خبر
سلامت یک خبر
فن اوری یک خبر
 
امضا : Arjmand

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #15
بین الملل دو خبر
اقتصاد دو خبر
سلامت یک خبر
 
امضا : Arjmand

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #16
سیاسی داخلی یک خبر
اجتماعی یک خبر
اقتصاد داخلی یک خبر
فرهنگی هنری یک خبر
بین‌الملل یک خبر
 
امضا : Arjmand
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها] MAH_BANO

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #17
بین‌الملل دوخبر
اقتصاد داخلی یک خبر
اجتماعی یک خبر
فرهنگی یک خبر
 
امضا : Arjmand
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها] MAH_BANO

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #18
اقتصاد داخلی دو خبر
سلامت یک خبر
سیاسی داخلی یک خبر
اجتماعی یک خبر
 
امضا : Arjmand
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها] MAH_BANO

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #19
اجتماعی یک خبر
فرهنگی یک خبر
اقتصاد دو خبر
سیاسی یک خبر
 
امضا : Arjmand
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها] MAH_BANO

Arjmand

مدیر آزمایشی فرهنگ و مذهب + خبرنگار انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر آزمایشی
تاریخ ثبت‌نام
30/9/20
ارسالی‌ها
887
پسندها
1,295
امتیازها
9,573
مدال‌ها
11
سطح
9
 
 • مدیر
 • #20
بین الملل یک خبر
سیاسی یک خبر
اقتصاد یک خبر
اجتماعی یک خبر
فرهنگی یک خبر
 
امضا : Arjmand
 • Love
واکنش‌ها[ی پسندها] MAH_BANO

موضوعات مشابه

پاسخ‌ها
2
بازدیدها
80
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
69
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
160
پاسخ‌ها
21
بازدیدها
540
پاسخ‌ها
26
بازدیدها
469
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
202
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
209
عقب
بالا