نادیده گرفتن موضوع 'عجیب، نگران‌کننده و مبهم مثل استقلال'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید عجیب، نگران‌کننده و مبهم مثل استقلال
عقب
بالا