نادیده گرفتن موضوع 'طارمی در روزهای آتی قراردادش با اینتر را امضا می‌کند'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید طارمی در روزهای آتی قراردادش با اینتر را امضا می‌کند
عقب
بالا