نادیده گرفتن موضوع 'ترابی:بی‌وفا نیستم؛برای پول به تراکتور نرفتم/یک روزبرمی‌گردم'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید ترابی:بی‌وفا نیستم؛برای پول به تراکتور نرفتم/یک روزبرمی‌گردم
عقب
بالا