نادیده گرفتن موضوع 'امروز همه آمدند تا نشان دهند راه سردار سلیمانی با صلابت استمرار دارد'

لطفاً تأیید کنید که می‌خواهید این موضوع را نادیده بگیرید امروز همه آمدند تا نشان دهند راه سردار سلیمانی با صلابت استمرار دارد
عقب
بالا