نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

چالش و مسابقه

پاسخ‌ها
2
بازدیدها
48
پاسخ‌ها
5
بازدیدها
105
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
176
پاسخ‌ها
11
بازدیدها
316
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
360
پاسخ‌ها
12
بازدیدها
537
عقب
بالا