نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مستند

عقب
بالا