نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

دهان و دندان

بالا