نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

احادیث بزرگان دین

بالا