نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

طالع‌بینی

عقب
بالا