نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مطالب فلسفی و سخن بزرگان

عقب
بالا