نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

امریکا

عقب
بالا