نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

احکام دینی (اهل تسنن)

بالا