نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متن آهنگ

بالا