نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مداد رنگی

بالا