نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

گواش آبرنگ رنگ روغن

بالا