نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه ی دینی

بالا