نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

عاشقانه

بالا