نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تاریخی

عقب
بالا