نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

سیاسی

عقب
بالا