نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

یک رمان گرافی

عقب
بالا