نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقدانه

عقب
بالا